• Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận chữ ký : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận chữ ký ở nước ngoài.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận chữ ký tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Chứng nhận chữ ký do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam
  • Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động ở nước ngoài.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Hợp đồng lao động tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Hợp đồng lao động do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận mẫu dấu

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận mẫu dấu : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của…

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận mẫu dấu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận mẫu dấu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Chứng nhận mẫu dấu do cơ quan hoặc tổ chức…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ký kinh doanh : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của…

Hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Đăng ký kinh doanh do cơ quan hoặc tổ chức…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận sở hữu trí tuệ

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận sở hữu trí tuệ : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh…

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Chứng nhận sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Chứng nhận sở hữu trí tuệ do cơ…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự…

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận CO, CQ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận CO, CQ do cơ quan hoặc…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng kinh tế

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng kinh tế : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của…

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng kinh tế tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng kinh tế tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên hợp đồng kinh tế do cơ quan hoặc tổ chức…

Hợp pháp hóa lãnh sự sổ đỏ nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự sổ đỏ nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên sổ đỏ nhà đất do cơ quan hoặc tổ chức…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh thư

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh thư : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt…

Hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh thư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh thư tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên chứng minh thư do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt nghiệp

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt nghiệp : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt…

Hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự bằng tốt nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên bằng tốt nghiệp do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự hộ khẩu gia đình

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự hộ khẩu gia đình : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của…

Hợp pháp hóa lãnh sự hộ khẩu gia đình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự hộ khẩu gia đình tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên hộ khẩu gia đình do cơ quan hoặc tổ chức…

Thủ tục thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự học bạ

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự học bạ : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam…

Hợp pháp hóa lãnh sự học bạ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự học bạ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên học bạ do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để…

Trình tự thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam…

BACK TO TOP