• Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03 năm người nước ngoài làm việc tại nước ngoài ( theo quy định cũ là tren 05 năm). Giấy chứng nhận này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan Ngoại giao nước sở tại.
  • Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03 năm người nước ngoài làm việc tại nước ngoài ( theo quy định cũ là tren 05 năm). Giấy chứng nhận này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan Ngoại giao nước sở tại.
  • Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03 năm người nước ngoài làm việc tại nước ngoài ( theo quy định cũ là tren 05 năm). Giấy chứng nhận này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan Ngoại giao nước sở tại.
  • Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03 năm người nước ngoài làm việc tại nước ngoài ( theo quy định cũ là tren 05 năm). Giấy chứng nhận này phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan Ngoại giao nước sở tại.

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Uruguay

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Argentina

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Brazil

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Panama

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Mexico

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Làm giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Hoa Kỳ

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Canada

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Bulgaria

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Romania

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Hungary

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Séc

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Ba Lan

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Ukraine

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Liên Bang Nga

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Hy lạp

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Xin giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Ý

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Cấp giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Bồ Đào Nha

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Cấp giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Tây Ban Nha

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Cấp giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Áo

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

Cấp giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cho quốc tịch Thụy Sĩ

Để làm được Giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, trong bộ hồ sơ xin giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trong 03…

BACK TO TOP