• Những loại Giấy Tờ Được Miễn Hợp Pháp Hóa Khi Sử Dụng Tại Việt Nam
  • Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai hải quan : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai hải quan ở nước ngoài.
  • Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai hải quan tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Tờ khai hải quan do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam
  • Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai xuất nhập khẩu : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai xuất nhập khẩu ở nước ngoài.

Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai xuất nhập khẩu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Tờ khai xuất nhập khẩu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Tờ khai xuất nhập khẩu do cơ quan hoặc…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt…

Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng đại học tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Bằng đại học do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng nghề

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng nghề : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam…

Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Bằng nghề tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Bằng nghề do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng mua bán nhà đất

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng mua bán nhà đất : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh…

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng mua bán nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự hợp đồng mua bán nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên hợp đồng mua bán nhà đất do cơ…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Sổ đỏ nhà đất

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Sổ đỏ nhà đất : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của…

Hợp pháp hóa lãnh sự Sổ đỏ nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Sổ đỏ nhà đất tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Sổ đỏ nhà đất do cơ quan hoặc tổ chức…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng từ

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng từ : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng từ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng từ tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy chứng từ do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy xác nhận không tiền án…

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận không tiền án tiền sự tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên giấy xác nhận không tiền án…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam…

Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự bảng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên bảng điểm do cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài cấp để…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận cha mẹ con

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận cha mẹ con : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh…

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận cha mẹ con tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận cha mẹ con tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận cha mẹ con do cơ…

Thủ tục Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận con nuôi

Nộp hồ sơ Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận con nuôi : Tại trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự…

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận con nuôi tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận con nuôi tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh về mặt hình thức là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên Giấy chứng nhận con nuôi do cơ quan hoặc…

BACK TO TOP